Turkish-German translations for nereye:

wo · wohin · wo...hin · other translations

nereye wo...hin

Ve Bay Aloysius Gogarty nereye giderse, Bayan Aloysius Gogarty da oraya gider.

Und wo Aloyious Gogarty hingeht, geht auch Mrs. Aloyious Gogarty hin!

Sen nereye gidersen ben de oraya giderim.

Wo du hingehst, gehe ich auch hin.

Şu andan itibaren, sen nereye gidersen ben de gideceğim.

Dort, wo du hingehst, gehe ich ab jetzt auch hin.

Bu kadar erken nereye gitti bu be?

Wo zur Hölle ist sie so früh hin?

Şimdi tam olarak nereye gidiyoruz?

Also, wo genau gehen wir hin?

Çok güzel bir şekerleme yapmışım, ama herkes nereye gitti?

Ich hatte ein tolles Nickerchen, aber wo sind alle hin?

Erin, bu uçak nereye gidiyor?

Erin, wo fliegt das Flugzeug hin?

Tam olarak nereye gidiyoruz?

Wo genau gehen wir hin?

O genç adam şimdi nereye gidiyor?

Wo geht der junge Mann jetzt hin?

Her gün nereye gidiyor o?

Wo geht er jeden Tag hin?