selamlıyor

Gelen bir kargo gemisi bizi selamlıyor.

Ein sich nähernder Frachter grüßt uns.

Roma seni selamlıyor, ben de seni kardeşim olarak kucaklıyorum.

Rom grüßt Sie, und ich umarme Sie als meinen Bruder.

Makinelerin gürültüsü seni selamlıyor ve diyor ki:

Die Klapper-Maschinen grüßen dich und sagen:

Komutan Riker bizi selamlıyor efendim.

Commander Riker meldet sich, Sir.

Tanaka onları selamlıyor, yüksek rütbeli subaylar olmalılar.

Tanaka salutiert vor ihnen, sie müssen ranghohe Offiziere sein.

Kaptan, Bre'el IV bizi selamlıyor.

Captain, Bre'el IV meldet sich.

Roma yeni imparatorunu selamlıyor.

Rom begrüßt den neuen Kaiser.

Lordum, Cronus bizi selamlıyor.

Mein Lord, Cronus ruft uns.

Kaptan, Decius bizi selamlıyor.

Captain, die Decius begrüßt uns.

Kaptan DeSoto bizi selamlıyor.

Captain DeSoto meldet sich.