toplu

Ya toplu emperyalizmin maskesini düşürüyorum ya da saçımı yıkıyorum.

Entweder entlarve ich gerade korporative Gier oder wasche meine Haare.

Kurşunlar, kan ve toplu katliamdan bahsediyorum.

Ich spreche Kugeln, Blut, benutzerdefinierter Massenmord.

Üç hafta içinde toplu gösteri düzenliyorum.

Ich mache in drei Wochen eine Gruppenausstellung.

Onları, toplu halde özlüyorum. Grup olarak.

Ich vermisse sie zusammenals Gruppe.

Gulag tarihinin en büyük toplu kaçışını düzenlediğin için.

Für den größten Massenausbruch in der Gulag-Geschichte.

Cesetler toplu bir mezarda bulunmuş.

Leichen wurden in einem Massengrab gefunden.

Ama biraz toplu değil mi?

Aber etwas dick, oder?

İşte burada sarı toplu süsler var bunları da yapraklarla bezedik.

Hier sind die gelben Trommelstöckchen, die wir mit den Sukkulenten kombinieren

O da "Toplu bir mezara gidecek." dedi.

Er sagte, "Er kommt in ein Massengrab.

Bay Allan bu yıIki toplu mücevher gösterisini yapacak.

Es ist der alljährliche Schmuckball von Monsieur Allan.