yakaladık

Bundan birkaç sene sonra sonunda onu yakaladılar.

Ein paar Jahre später, haben sie ihn letztendlich geschnappt.

Ama onu yakaladılar, değil mi?

Aber sie haben ihn geschnappt, oder?

Hayır, ama yakalayın onu.

Nein, aber schnappt ihn.

Bizim için bu küçük güvercini nasıl yakaladınız?

Wieso haben Sie diese kleine Taube für uns gefangen?

Hayır biz seni yakaladık.

Nein! Wir haben dich.

Daha önce de Dayanak ajanları yakaladık.

Wir haben vorher schon FULCRUM-Agents gefangen.

Bu adamı yakalamak istedim!

Ich wollte diesen Typen erwischen.

Çalıntı yük konteynerlerini boşaltırken yakaladık.

Kassierten ihn beim Abladen gestohlener Ladungsbehälter.

Onu bir daha yakalamamız gerekiyor.

Wir müssen ihn wieder einfangen.

Onu yakaladık, değil mi?

Wir haben ihn doch, oder?