yapılır

Nasıl yapılır: Kontakt lensler.

Wie Kontaktlinsen hergestellt werden".

Genelde kemoterapi yapılır.

Normalerweise eine Chemotherapie.

Geri kalan kısmı yüksek frekanslı işlem algoritmaları tarafından yapılır.

Der Rest wird automatisch von hochfrequenten Handelsalgorithmen ausgeführt.

Bu tarz bir muamele dünya-çapında kötülere yapılır Michael.

Diese Art von Behandlung ist Weltklasse-Bösewichten vorbehalten, Michael.

Kısırlaştırma da ağrı kesici veya anestezi olmadan yapılır ve kısırlaştırıldıklarında daha yağlı bir et oluşacağına inanılır.

Die Kastration erfolgt auch ohne Schmerzmittel oder Betäubung und soll angeblich ein fetteres Fleisch ergeben.

Her zaman bir ekleme yapılır.

Es gibt immer einen Anhang.

Bademli tart nasıl yapılır?

Wie man Mandeltörtchen backt!

Nasıl yapılır o zaman?

Wie funktioniert es dann?

Teksas Eyaleti'ndeki bütün infazlar Huntsville Ünitesi'nde yapılır.

Alle Hinrichtungen in Texas finden im Huntsville-Gefängnis statt.

Bu genelde epilepsi hastalarına yapılır.

Das wird normalerweise Epileptikern verabreicht.