Turkish-German translations for yerine getirmek:

erfüllen · ausführen · befolgen · other translations

yerine getirmek befolgen

O halde bana bir iyilik yap ve dileğimi yerine getir.

Dann tu mir einen Gefallen und befolge meinen Wunsch.

Krabat, Tonda'nın nasihatini yerine getirip yeniay gecesindeki olayları unutmaya çalıştı.

Krabat versuchte Tondas Rat zu befolgen, die Vorkommnisse der Neumondnacht zu vergessen.