Turkish-German translations for yetki:

Behörde · Zuständigkeit · autorisieren · Autorität · Genehmigung · Kraft · Befugnisse, Befugnis · macht · Autorisierung · Gerichtsbarkeit · other translations

yetki Behörde

Yetkililer, şüpheli olan FBI Ajanı Elizabeth Keen'in fotoğrafını yayınladı.

Die Behörden haben dieses Foto der Verdächtigen veröffentlicht, FBI-Agent Elizabeth Keen.

Sayın Başkan, Ajan Pierce ve ben, artık yetkililere teslim olmak için hazırlanmıştık.

Mr. President, Agent Pierce und ich sind bereit, den zuständigen Behörden übergeben zu werden.

Alfredo'ya bir şey ile ilgili yardım ediyorum da.. ve yetkililere yönlendirildi.

Ich helfe Alfredo bei etwas, also und an die Behörden weitergeleitet..

Click to see more example sentences
yetki Zuständigkeit

Yetki alanım burada bitiyor demek.

Hier endet meine Zuständigkeit.

Bayan Morris, suç bizim yetki alanımız dışında işlendi.

Mrs. Morris, das Verbrechen geschah außerhalb unserer Zuständigkeit.

Bildiğim her şey sizin yetki alanınızın dışında kalıyor.

Alles, was ich weiß, ist außerhalb des Bereichs Ihrer Zuständigkeit.

Click to see more example sentences
yetki autorisieren

Hayır, kuzey Avrupa için yetki belgesine ihtiyacımız var.

Nein, für Nordeuropa brauchen wir einen autorisierten Befehl.

Kim bana yetki verebilir?

Wer kann mich autorisieren?

Ben yetki veriyorum.

Ich autorisiere Sie.

Click to see more example sentences
yetki Autorität

Don yetkiyi, sen de duyguyu vereceksin.

Don vermittelt Autorität. Du vermittelst Emotion.

Hangi yetkiye ihtiyacım var ki?

Nun, welche Autorität brauche ich denn?

Yetkisinin ardına gizlenerek sürekli sözlü olarak sataşırdı.

Ständiger verbaler Missbrauch getarnt als Autorität.

Click to see more example sentences
yetki Genehmigung

Yetki Kira delta beş dört yedi alfa.

Genehmigung Kira Delta fünf vier sieben Alpha.

Otomatik imha yetkisi Kira Beta İki Beta.

Genehmigung zur Selbstzerstörung Kira Beta Zwei Beta.

Yetki, Riker alfa altı sıfır.

Genehmigung, Riker Alpha sechs null.

Click to see more example sentences
yetki Kraft

Şimdi, bana verilen yetkiye dayanarak, Matthew Scott Jackson ve Kimberly Trang Tran'i karı koca ilan ediyorum.

Nun, Kraft meines Amtes erkläre ich Matthew Scott Jackson und Kimberly Trang Tran zu Mann und Frau.

Bana verilen yetkiye dayanarak P.T.'yi ve Fred Tavşanoğlu'nu ortak Paskalya Tavşanları ilan ediyorum.

Kraft des mir verliehenen Amtes erkläre ich euch, E.B. und Fred, hiermit zu Co-Osterhasen.

Bana verilen yetkiye dayanarak sizleri kurbağa karı koca ilan ediyorum.

Und Kraft des mir verliehenen Amtes erkläre ich euch zu Frosch und Frau.

Click to see more example sentences
yetki Befugnisse, Befugnis

Albay Maybourne Tollanlılar'ı devralmak için tam yetkiye sahip.

Colonel Maybourne hat die Befugnis, die Tollaner sofort umzusiedeln.

Yetkiler hakkında daha sonra tartışırız.

Über Befugnisse sprechen wir später.

yetki macht

Arizona'daki yetkililer haftasonu sarsıcı bir keşifte bulundular,

Die Grenzbehörde in Arizona machte eine schockierende Entdeckung:

Fransız yetkililer kurtulan bir adamı Kemal Konkani olarak teşhis etti.

Französische Behörden identifizierten den Mann der das möglich machte als Kamal Konkani.

yetki Autorisierung

Yetki belgenizi görmek istiyorum.

Ich will Ihre Autorisierung sehen.

Sana tam yetki veriyorum.

Die Autorisierung geb ich dir.

yetki Gerichtsbarkeit

Carver Willoughby'de yetki sahibi olmayı garantiledi. Kendi küçük Guantanamo'ları.

Carver garantierte die Gerichtsbarkeit über Willoughby, ihr kleines eigenes Guantanamo.