Coal

Eine Tochter der Eastern Coal and Coke.

Bu, Eastern Coal Coke'ın yan kuruluşu.

Eastern Coal and Coke?

Eastern Coal Coke mı?

Ach ja, Doctor das sind die hochbegabten Achtklässler, der Coal Hill.

Evet Doktor, bu Coal Hill Sekizinci Sınıf Yetenekliler Grubu.

Oh, ja, wahrscheinlich "The Coal Hill Cadets".

Evet, muhtemelen Coal Hill Harp Okulu'dur.

Geschäftsführer der Quaker State Coal.

Quaker State Coal'da genel müdür.

Coal bestimmt alles solo.

Coal her şeyi temizliyor.