Jahrhundert için Almanca-Türkçe çeviriler:

yüzyıl · asırlık, asır · diğer çevirileri

Jahrhundert yüzyıl

Meine Vorfahren haben dieses Zeug scheinbar seit Jahrhunderten überliefert.

Görünüşe göre atalarım bu şeyleri yüzyıllardır kuşaktan kuşağa geçiriyorlarmış.

Seit Jahrhunderten vergraben.

Yüzyıllarca gömülü kalmış.

Ein gutes neues Jahrhundert, George.

Yeni yüzyıl kutlu olsun, George.

Jahrhundert asırlık, asır

Diese Blutbad-Bauerschwein-Fehde reicht Jahrhunderte zurück.

Bu Blutbad-Bauerschwein kavgası asırlardır sürüyor.

Jahrhunderte haben wir gewartet, aber Du schweigst!

Biz asırlarca bekledik, ama sen sessizliğini korudun!

Das ist Jahrhunderte her, Captain, und stimmt nicht ganz.

O, asırlar önceydi Kaptan ve doğru da değil.