Matty

Du hast schon immer Football geliebt, Matty.

Sen her zaman futbolu sevdin, Matty.

Matty liebt dich.

Matty seni seviyor.

Hallo Tante Matty.

Selam Matty Teyze.

Daddy wird bald hier sein, Matty.

Babam yakında burada olacak Matty.

Matty wird dich brauchen.

Matty'nin sana ihtiyacı olacak.

Matty hatte sechs Jahre mit Angie.

Matty, Angie ile altı yıl geçirdi.

Matty, komm mal her.

Matty, buraya gel, oğlum.

Bevor Matty starb war er ein paar Wochen lang anders.

Matty ölmeden önce birkaç hafta boyunca çok farklıydı.

Was machst du hier, Matty?

Burada ne yapıyorsun, Matty?

Matty und Matty, Wartungsmonteure.

Matty ve Matty, tamirciler.