Mine için Almanca-Türkçe çeviriler:

maden · mayın · maden ocağı · diğer çevirileri

Mine maden

Das ist eine alte Mine.

Bu eski bir maden tüneli.

Wie tief ist diese Mine?

Bu maden ne kadar derin?

Es gibt dort eine Mine.

Orada bir maden var.

Mine mayın

Manchmal ist noch eine Mine darunter.

Bazen altında başka bir mayın daha olur.

Eine Million Minen, aber die Luftkissenfahrzeuge gleiten darüber weg.

Bir milyon mayın tarlası, ve benim gemilerim tam üzerlerinde yüzüyor.

Ist das eine Mine?

Bir mayın o?

Mine maden ocağı

Was ist das, die Mine?

Nedir o, maden ocağı mı?