Spectre

Eine neue Straße hatte die Außenwelt nach Spectre gebracht. Banken, Pfändungen und Schulden.

Yeni bir yol dış dünyayı Spectre'a getirmişti bankalar, ipotekler ve borçlarla birlikte.

Die erste Silk Spectre ist eine faltige, alternde Hure, die in einem Altersheim in Kalifornien dahinfault.

İlk Silk Spectre şişmiş, yaşlanan bir fahişe oldu. Kaliforniya dinlenme tesislerinde gün geçtikçe ölüyor.

WILLKOMMEN IN SPECTRE

SPECTRE'A HOŞ GELDİNİZ

Und SPECTRE hält Versprechen immer.

Ve SPECTRE daima sözünü tutar.

Schön, dich zu sehen, Silk Spectre.

Seni görmek de güzel, Silk Spectre.

Zur Seite, SPECTRE Grün.

Kenara çek SPECTRE Yeşil.

Klebb arbeitet nun für SPECTRE.

Klebb artık SPECTRE için çalışıyor.

Arbeitet sie nicht auch für SPECTRE?

O da SPECTRE için çalışmıyor mu?

Eine Organisation namens SPECTRE ist weltweit tätig.

SPECTRE denilen bir örgüt dünya çapında çalışıyor.

Wir versteigern heute die gesamte Stadt Spectre.

Bugünkü açık artırmada Spectre kasabası satılacak.