Volk için Almanca-Türkçe çeviriler:

halk · insanlar · ulus · diğer çevirileri

Volk halk

Und Cäsar hat stets den Willen der unterworfenen Völker respektiert.

Ve Sezar daima yönettiği halkların arzularına saygı duyar.

Unser Volk hält Hitler und seine Nazi-Schergen für Europas Problem.

Ama halkımız Hitler ve Nazi eşkıyalarının Avrupa'nın.. sorunu olduğunu düşünüyor.

Das Volk ruft Hollywood's Ultra-Produzent, Judd Apatow auf.

Halkın deyimiyle Hollywood'un ultra yapımcısı, Judd Apatow.

Volk insanlar

Volkes Stimme ist Gottes Stimme!

İnsanların sesi Tanrının sesidir.

Unser Volk und die Föderation, unser größter Feind, schlossen Frieden.

İnsanlarımız ve Federasyon en büyük düşmanlarımızla, barış halinde.

Das Volk muss Lesen und Schreiben lernen.

İnsanlar, öğrenmek zorunda okumak ve yazmak için.

Volk ulus

Alle Völker sollen sich versammeln.

Tüm uluslar bir araya toplansın.

Ich erschuf aus Feueranbetern und Schlangenfressern ein Volk!

Ateşe tapanlar ve yılan yiyenlerden bir ulus yarattım.