beschämt için Almanca-Türkçe çeviriler:

mahcup · diğer çevirileri

beschämt mahcup

Sie haben mich so beschämt.

Onlar beni çok mahcup etti.

Ich war verlegen und beschämt.

Ben mahcup oldum utandım.