politisch için Almanca-Türkçe çeviriler:

politik · siyasi · siyasal · diğer çevirileri

politisch politik

OTI könnte ein politisches Desaster für uns werden.

GOİ, bizim açımızdan politik bir felaket olabilir.

Ökonomisch, soziologisch, politisch

Ekonomik, sosyolojik, politik

Politisches Theater in einem richtigen Theater.

Gerçek tiyatroda, politik bir tiyatro.

politisch siyasi

Ich habe politische Kolumnisten, Gastkolumnisten, Klatschkolumnisten.

Siyasi yorumcularım, konuk yazarlarım dedikodu yazarlarım var.

Deine politische Zukunft?

Siyasi geleceğin mi?

Iwan Rostowski erhält politisches Asyl in Großbritannien.

İvan Rostovskij İngiltere'den siyasi sığınma aldı.

politisch siyasal

Polizeiarbeit ist hier politisch, Stella.

Polis faaliyetleri burada siyasal Stella.

Ökonomische und politische Analysen, Literaturkritiken.

Ekonomik ve siyasal incelemeler, yazınsal eleştiriler.