schützen için Almanca-Türkçe çeviriler:

korumak · diğer çevirileri

schützen korumak

Ein tragbarer Phasendiskriminator könnte sie beim Übertritt schützen.

Seyyar faz ayırıcıyı kullanabiliriz. Onu uzaysal geçişten koruyabilir.

Wird sie dich schützen?

O seni koruyacak mı?

Und das heißt für mich, schützen und dienen, den Bürgern von Renard Parish.

Ve bu da, Renard Parish halkını korumak ve onlara hizmet etmek demek benim için.