"Notorious"

The notorious Death Racer known only as Frankenstein won his fourth race today.

Frankenstein olarak bilinen ünlü Ölüm Yarışçısı bugün dördüncü yarışını kazandı.

The notorious fugitive Edwin Alonzo Boyd has been captured in a strategic police operation.

AzıIı kaçak Edwin Alonzo Boyd stratejik bir polis operasyonunda ele geçirildi.

Four hours ago, my daughter, Hayley Smith eloped with the notorious slacker Jeff Fisher.

Dört saat önce kızım Hayley Smith, azılı aylak Jeff Fisher ile kaçtı.

This guy's the most notorious, savage man of this region.

Bu adam bölgenin en vahşi, en kötü namlı adamıdır.

This guy is a notorious chameleon.

Bu adam, ünlü bir bukalemun.

But he was also the great god Pan, a famous or notorious womanizer.

Ama o aynı zamanda Büyük Tanrı Pan, uslanmaz bir kadın düşkünüdür.

I'm not a hero but rather a notorious bandit

Ben bir kahraman değilim Sadece ünlü bir haydutum

Your Majesty, this man is a notorious pirate.

Majesteleri, bu adam adı çıkmış bir korsandır.

You're really saying that man is the notorious Zatoichi?

Sen gerçekten diyorsunki bu adam kötülüğüyle ünlü Zatoichi?

Notorious gangster Pramod Juntasa was found dead last night.

Azılı Gangster Pramod Juntasa dün gece ölü bulundu.