'Underwater

I became an underwater photographer and a biologist, and from that point on, I followed sharks.

Bir sualtı fotoğrafçısı ve biyolog oldum ve bu noktadan sonra, köpekbalıklarını takip ettim.

I don't know, but in a few days, this place is gonna be underwater.

Bilmiyorum, ama bir kaç gün içinde, bu yer.. bir mil su altında kalacak.

Ladies and gentlemen, there's been a underwater nuclear explosion!

Baylar ve bayanlar, yeraltında nükleer bir patlama oldu.

It's all a big hoax like bigfoot or the Loch Ness monster, or the Underwater Gorilla.

Bunların hepsi oyun. Tıpkı Koca Ayak, Loch Ness Canavarı ya da Sualtı Gorili gibi.

So is it being underwater a good thing or a bad thing?

Yani suyun altında olması iyi bir şey mi kötü bir şey mi?

When's the last time you held your breath underwater for an hour, Hermione?

Su altında en son ne zaman nefesini bir saat tuttun, Hermione?

So maybe, gentlemen, he was in a fight, and they held him underwater.

Beyler, belki de mücadele etti onlar da onu suyun altında tuttu.

It's too late. ln a few minutes we'll all be underwater.

Çok geç. Birkaç dakika sonra hepimiz su altında kalacağız.

Well, it's dangerous, isn't it, swimming into some underwater station?

Peki, tehlikeli, değil mi, Sualtı istasyonun içine yüzmek?

Can you hold your breath underwater for five minutes?

Sen suyun altında nefesini beş dakika tutabilir misin?