Blaire

So, what you're telling me is that I'm living with Linda Blair.

Yani bana ne söylemeye çalışıyorsun ben "Linda Blair" ile yaşıyorum

Blair, I understand a thing or two about ambitious women, but without trust, you're lost.

Blair, hırslı kadınlar hakkında bir iki şey bilirim ama güven olmadan, kaybedersin.

But even if that's true, What about blair or dan or everyone else?

İyi ama bu doğru bile olsa Blair veya Dan veya geri kalan herkes ne olacak?

Miss Blair, Mr. Chuck is here.

Bayan Blair, Bay Chuck burada.

Miss Blair, I'm not so sure this party your best idea.

Bayan Blair, bu partinin iyi bir fikir olduğundan emin değilim.

Blair texted me that she would be here, so I'm I'm feeling a little bit better.

Blair burada olacağına dair mesaj attı bu yüzden ben biraz daha iyi hissediyorum.

This could actually be a good thing, blair.

Bu gerçekten de iyi bir şey olabilir Blair.

How nice to see you again, Mr Blair.

Sizi tekrar görmek, ne hoş, Bay Blair!

Please, Miss Blair Mr. Chuck, will you be happy couple for Vanya and me?

Lütfen Bayan Blair Bay Chuck. Vanya ve benim için, mutlu çiftimiz olur musunuz?

Looks like he's helping Chuck and Blair finally be together.

Görünüşe göre sonunda Chuck ve Blair'in beraber olmasına yardım ediyor.