Divisions

I'm Deputy Chief Brenda Leigh Johnson, L.A.P.D., Priority Homicide Division.

Ben Amir Yardımcısı Brenda Leigh Johnson Los Angeles Polis Müdürlüğü Cinayet Masası.

You're always thinking about what's best for Division, aren't you?

Her zaman Bölüm için en iyisini düşünüyorsun, değil mi?

But it's a totally different division.

Ama bu tamamen farklı bir bölüm.

L.A.P.D. SWAT is the most honored, most respected and most professional police division in the world.

LAPD SWAT dünyadaki en onurlu, en çok saygı duyulan ve, en profesyonel polis tümenidir.

Joy Division: do you know what that is, Mr Wilson?

Joy Division. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz bay Wilson?

I'm Agent Phil Coulson, with the Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division.

Ajan Phil Coulson, Stratejik Hükümet Müdahale, Uygulama ve Lojistik Departmanı.

Percy is no longer with Division, but he is as powerful as ever. He has a plan.

Percy artık Bölüm'de değil ama her zamanki gibi çok güçlü ve bir planı var.

Hello, this is City Eye control room, division E.

Alo, burası Şehrin Gözü kontrol odası. Bölüm E.

I'm Sergeant Maurice Thompson, Community Relations Division.

Ben, Halkla İlişkiler bölümünden Çavuş Maurice Thompson.

Captain J.J. Jones, Lincoln Heights Division.

Yüzbaşı J.J. Jones, Lincoln Heights Karakolu.