Graydon

Dan, there you are. Graydon wants to make us an offer.

Dan, işte burdasın Graydon bize bir teklif yapmak istiyor.

Chef Graydon ostler is "a celebrated, award-winning chef and restaurateur

Şef Graydon Ostler ödüllü meşhur bir şef ve lokantacıdır.

Mr. Graydon, about tonight.

Bay Graydon, bu gece hakkında.

My first date with Trevor Graydon.

Trevor Graydon ile ilk randevum.

Richard Graydon, GQ.

Richard Graydon, GQ.

Sure about that, Mr. Graydon?

Bundan emin misiniz, Bay Graydon?

Mr. Trevor Graydon would like some roses.

Bay Trevor Graydon'un gül siparişi var.

Coming, Mr. Graydon.

Geliyorum bay Graydon.

That's a warrant, Mr. Graydon.

Bu bir arama müzekkeresi.

Mr. Graydon! Oh, Jimmy!

Bay Graydon! O, Jimmy!