Harvey

A man named Lee Harvey Oswald was arrested as a suspect then murdered yesterday by a man named Jack Ruby.

Lee Harvey Oswald adında bir adam zanlı olarak yakalandı sonra da dün Jack Ruby adında biri tarafından öldürüldü.

The next morning, Detective Harvey and three federal agents followed Daniel to work.

Ertesi sabah Dedektif Harvey ve üç federal ajan Daniel'ı yerine kadar takip etti.

Harvey, that's not a good idea.

Harvey, bu iyi bir fikir değil.

Last week, that day came, and Harvey said, "not today.

Geçen hafta, o gün geldi ve Harvey, "Bugün olmaz." dedi.

Lee Harvey Oswald, John Wilkes Booth Lincoln Burrows.

Lee Harvey Oswald, John Wilkes Booth, Lincoln Burrows.

You know some things about Harvey, and I need to know them too.

Sen Harvey hakkında bir şeyler biliyorsun ve bunları benim de bilmem gerek.

But this is a big investment for him, Harvey.

Ama bu onun için büyük bir yatırım Harvey.

Good evening, Mr. Harvey.

İyi akşamlar Bay Harvey.

Harvey, she's your daughter, and you're her father.

Harvey, o senin kızın ve sen onun babasısın.

I think it's a bad idea, Harvey.

Bence bu kötü bir fikir, Harvey.