Hospitals

So, I called her and said I had a problem at the hospital, a surgery or something.

Onu aradım ve hastanede bir problem olduğunu ameliyat ya da onun gibi bir şey olduğunu söyledim.

It's hard to read a good book in the hospital, but this isn't bad of its kind.

Hastanede iyi bir kitap okumak zor, ama bu da kendi türü içinde fena değil.

I was waiting on a radio car to take him to the hospital to get a blood sample or something.

Ben hastaneye götürmek için bir radyo araba bekliyordu Kan örneği ya da bir şey almak için.

This hospital, this job, it's enough for you, isn't it?

Bu hastane, bu iş, senin için yeterli, değil mi?

Yes, this is a special hospital just for "fine" people.

Evet, bu iyi insanlar için özel bir hastane.

No, that's that's not what this hospital is.

Hayır. Hayır, bu bu bir hastane değil.

Her father is a doctor at a big hospital and he's very smart.

Babası da çok büyük bir hastanede doktor ve çok akıllı biri.

And not just this week because there's a boy in a hospital.

Ve sadece bu hafta hastanede küçük bir çocuk var diye değil.

This woman has lost a husband and a son in this hospital.

Bu kadın bu hastanede bir ve bir oğul kaybetti.

I know they're looking for us, and I know they were at the hospital.

Onlar bizim için aradığınız Biliyorum, ve ben onlar hastanede olduğunu biliyorum.