Lord için İngilizce-Türkçe çeviriler:

efendi · efendim · bay · lort · Rab · sahip · bey · Allah · zengin · hükümdar · diğer çevirileri

lord

Lord efendi

Very well, lord and master, go get him back.

Çok güzel, efendi, hadi onu geri al.

But last night, the Lord Almighty visited me in my sleep.

Ama dün gece, Yüce Efendimiz uykumda beni ziyaret etti.

Lord Toranaga has just given you this lady's contract.

Efendi Toranaga sana bu hanımın sözleşmesini verdi.

Lord efendim

No, but He ain't your lord and master, is he?

Hayır ama O senin lordun ya da efendin değil, değil mi?

My lord, this is enough.

Efendim, bu kadarı yeter.

And you shall be my Lord.

Ve sen benim Efendim olacaksın.

Lord bay

Yes, Mr. Lord.

Evet, Bay Lord.

Lord bless you, Mr. Rick.

Tanrı sizi korusun, Bay Rick.

You are a Lord, sir.

Bir Lordsun sen, bayım.

Lord lort

Where's the lord?

Peki, lort nerede?

Lord Willoughby, she loves me!

Lort Willoughby, o beni seviyor!

He's English and he's a lord.

Bir İngliz ve bir lort.

Lord Rab

Lord, we find something.

Rab, biz bir şey bulmak.

Lord I pray for us.

Rab bizim için dua et.

Lord Jesus Christ and God's Son.

Rab İsa Mesih, Tanrı'nın Oğlu

Lord sahip

My lords Octavian and Agrippa have all the strategic brilliance of two vestal virgins.

Lordlarım, Octavian ve Agrippa iki atletli bakirin tüm stratejik gözalıcılığına sahiptirler.

The planters, sugar barons, Alderman "Sugar Cane", the Lord Mayor of London.

Tarla sahipleri, toprak ağaları Alderman "Şeker Kamışı", Londra Belediye Başkanı.

He's convinced Lord Tarth owns all the sapphire mines in Westeros.

Lord Tarth'ın, Westeros'taki tüm safir madenlerine sahip olduğunu sanıyor.

Lord bey

Elsie, this is Lord Stockbridge's valet.

Elsie? Elsie, Bu bey Lord Stockbridge'in uşağı.

Greetings to Lord Wu

Selamlar Wu Bey!

Chechnyan rebels, Somali war lords, even hostile governments.

Çeçen asiler, Somalili savaş beyleri hatta düşman hükümetler gibi.

Lord Allah

This is my son, Lord, and I give him back to you.

Allah'ım, Bu benim oğlum, ve ben onu sana geri veriyorum.

Oh, dear Lord, please help us!

Oh, Yüce Allah'ım, bize yardım et!

Great God, merciful God, please save me. Please, Lord, save me.

Büyük Tanrı, merhametli Allah'a, lütfen beni., Rab, kurtar beni lütfen.

Lord zengin

And the Good Lord wants you to be rich!

Ve tanrı da senin zengin olmanı istiyor!

The Thief Lord is a little rich boy's game.

Hırsız Kral oyunu zengin küçük bir çocuğun oyunu.

He is also a duke, a baron, and a lord.

O ayrıca bir dük, zengin bir baron ve lorddu.

Lord hükümdar

Oh oh oh, high and mighty, lord and ruler.

Oh oh oh, büyük ve güçlü, hükümdar.

Here lies Balin son of Fundin Lord of Moria.

Burada Moria Hükümdarı Fundin'in oğlu Balin yatıyor.

LORD NARlTSUGU Akashi Clan ruler

LORD NARlTSUGU Akashi Klanı Hükümdarı