Ness

That and the Loch Ness monster, global warming, evolution and other fictional concepts.

Loch Ness canavarı küresel ısınma, evrim, ve diğer kurgusal kavramlar.

It's all a big hoax like bigfoot or the Loch Ness monster, or the Underwater Gorilla.

Bunların hepsi oyun. Tıpkı Koca Ayak, Loch Ness Canavarı ya da Sualtı Gorili gibi.

So it shows very clearly that this whole thing about Loch Ness is, more or less, a figment of our fantasy.

Bu da açıkça gösteriyor ki tüm bu Loch Ness olayı az çok, bizim hayal gücümüzün bir ürünü.

Yeah, that's why it's called the Loch Ness Monster.

Evet, bu yüzden adı Loch Ness Canavarı işte.

Pierce and Van Ness?

Pierce ve Van Ness mi?

So in other words, Loch Ness is a weird and spooky place.

Yani diğer bir deyişle, Loch Ness Bir garip ve ürkütücü bir yerdir.

You're my daughter, Ness, and I love you.

Sen benim kızımsın, Ness, ve seni seviyorum.

So, what? Whitman Van Ness?

Ne yani Whitman Van Ness mi?

Well, they're not like the Loch Ness monster, Dean.

Onlar Loch Ness yaratığı gibi değil Dean.

This is Henry Van Ness.

Bu Henry Van Ness.