Polish için İngilizce-Türkçe çeviriler:

Polonyalı · cila · lehçe, Lehçe. · parlak · parlamak · parlatma · cilalamak · cilalama · perdah · incelik · diğer çevirileri

Polish Polonyalı

It's a typical Polish trick.

Bu da tipik bir Polonyalı hilesi.

This was found on a dead Polish officer.

Bu, ölü bir Polonyalı subayın üzerinde bulundu.

Polish or not, she's still a girl.

Polonyalı ya da değil, kız işte.

Polish cila

I don't know, polished acorn shell and thin leather?

Bilmiyorum, cilalı meşe palamudu kabuğu ve ince deri?

And each collision exposes new surfaces that are clean and polished.

Ve her çarpışmada yeni yüzeyler oluşturuyordu. Temiz ve cilalanmış.

And now for best cleansers, waxes and polishes.

Şimdi de en iyi temizleyici ve cilalar.

Polish lehçe, Lehçe.

French, Italian, Spanish. Greek, Turkish, Russian, Swedish, German, Japanese, Dutch, and Polish.

Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Yunanca Türkçe, Rusça, İsveççe, Almanca, Japonca, Hollandaca ve Lehçe.

But I don't speak Polish.

Ama ben Lehçe bilmiyorum.

Next a conversation in Polish too.

Sonra da Lehçe bir konuşma.

Polish parlak

Her polished eyes are carved in delicate minerals, And in this strange and symbolic nature

Onun parlak gözleri, nazik mineraller içinde şekillenmiş, ve bu ilginç ve simgesel doğa içinde

Did you ever see such a polished player?

Hiç bu kadar parlak bir oyuncu gördün mü?

And now that polished Polack wants the same.

Ve şimdi o parlak Polonyalı aynısını istiyor.

Polish parlamak

It's "spit and polish.

Bu "Tükür ve parlat.

Polish again and again.

Parlat ve tekrar parlat.

Actually, it's polished marble.

Aslında o parlatılmış mermer.

Polish parlatma

I don't know anything about polishing.

Parlatma hakkında hiçbir şey bilmiyorum ki.

Those workshops "Polishing your soul mate's soul.

O atölyeler,.. ruh eşinin ruhunu parlatma çalışması.

Toe polishing night.

Ayak parlatma gece.

Polish cilalamak

It was hard polishing those stones.

O taşları cilalamak çok zor bir işti.

Battle orders, no polishing.

Savaş emirleri, cilalamak yok.

Pure flannel for polishing and drying.

Cilalamak ve kurutmak için fanilalar.

Polish cilalama

Lesson one is my favourite polishing.

Benim en sevdiğim, ders bir: Cilalama.

Polish perdah

He's a metal polisher.

O, metal perdah ustası.

Polish incelik

I don't know, polished acorn shell and thin leather?

Bilmiyorum, cilalı meşe palamudu kabuğu ve ince deri?