SM

He's a horrid, fat Hobbit who hates Sméagol and who makes up nasty lies.

O korkunç, şişko bir Hobbit! Sméagol'dan nefret eden ve pis yalanlar söyleyen!

She might help us but Sméagol promised nice Hobbit.

O bize yardım edebilir ama Sméagol cici hobbite söz verdi.

That's not a form of SM play, is it?

Bu bir SM oyun biçimi değil, değil mi?

Sméagol wants to see them dead.

Sméagol onları ölü görmek istiyor.

Sméagol hates nasty Hobbitses.

Sméagol Hobbitslerden nefret ediyor.

The four victims would meet there for private SM parties.

Dört kurban, özel Sado-mazo partileri için orada buluşuyorlarmış.

Sméagol will be very good.

Sméagol çok iyi olacak.

Sméagol hates nasty Elf bread.

Sméagol Elf ekmeğinden nefret eder.

Sméagol wouldn't hurt a fly.

Sméagol, bir sineği bile incitmez.

Of course, SM gear first made popular by the lyric poet, Sappho,

Tabii ki, SM kıyafetleri ilk Şair Sappho tarafından meşhur edildi,