Skouris

Diana Skouris, your adoption of Maia Rutledge is hereby complete, legal, and binding.

Diana Skouris Maia Rutledge'ı evlat edinme işleminiz böylelikle yasal ve bağlayıcı olarak tamamlandı.

Morning, agent Baldwin, agent Skouris.

Günaydın, Ajan Baldwin, Ajan Skouris.

Come on, what happened to Diana Skouris, professional skeptic?

Hadi ama, profesyonel şüpheci Diana Skouris'e ne oldu?

Excuse me, agent Baldwin? agent Skouris?

Affedersiniz, Ajan Baldwin? Ajan Skouris?

Diana Skouris, Tom Baldwin.

Diana Skouris, Tom Baldwin.

Mr Navarro, I'm Agent Skouris.

Bay Navarro? Ajan Skouris.

Maia Skouris saw him in a vision.

Maia Skouris onu bir imgelemde gördü.

I'm Diana Skouris.

Ben Diana Skouris.

Mr. Henley, it's Diana Skouris from NTAC.

Bay Henley, ben NTAC'ten Diana Skouris.

The infamous Skouris meatloaf.

Meşhur Skouris rulo köftesi.