Teens'

It's not easy being a teen cheerleader For Claire Bennet.

Claire Bennet için, amigo kız olmak kolay bir şey değil.

What is this, some sort of teen suicide pact?

Ne bu? Bir tür gençlik intihar paktı mı?

One of the teens is Dana Brody, daughter of fugitive Congressman Nicholas Brody.

Gençlerden biri Dana Brody, kaçak eski kongre üyesi Nicholas Brody'nin kızı.

Just being a teen in this crazy world, huh?

Bu çılgın dünyada bir genç olmak değil mi?

Scott broke up with Brianna, and she went on a teen tour and got chlamydia.

Scott, Brianna ile ayrıldı ve Brianna, bir gençlik turuna gidip, klamidya kaptı.

What exactly does a clean teen do?

Temiz bir genç tam olarak ne yapar?

Be a werewolf, not a teen wolf.

Ergen kurt değil de bir kurtadam ol.

Okay, from Catholic Teen magazine, we have teen gossip columnists George and Moira McDaniels.

Tamam, Katolik Gençlik Dergisi'nden, magazin yazarları George ve Moira McDaniels bizlerle.

A father, mother, a teen girl

Bir baba, anne, bir genç kız

We've got homework and football and teen pregnancy, lunch.

Ödevlerimiz, futbol, genç hamilelik, öğle yemeği var.