travers

Travers

Mrs. Travers, do you remember what happened last night?

Bayan Travers, dün gece neler olduğunu hatırlıyor musunuz?

That's funny, 'cause I found Travers wandering the streets three hours ago.

Bu çok komik, çünkü Travers'ı üç saat önce sokaklarda dolaşırken buldum.

Mrs. Travers, I'm detective Mac Taylor.

Bayan Travers, ben dedektif Mac Taylor.

Good afternoon Mrs Travers!

İyi günler Bayan Travers!

It was just that easy, was it, Mrs. Travers?

O kadar kolay oldu, değil mi, Bayan Travers?

Chief Travers, this is the U.S.S. Logan, we read you loud and clear.

Şef Travers, Burası U.S.S. Logan, sizi açık ve net duyuyoruz

Commissioner Travers, nice to see you again.

Müdür Travers, sizi yeniden görmek ne güzel.

Have you ever been to Kansas City, Mrs. Travers?

Hiç Kansas City'ye gittin mi, Bayan Travers?

You have a good son, Mrs. Travers.

İyi bir oğlunuz var, Bayan Travers.

It's just that easy, isn't it Mrs Travers?

Böylesi daha kolay, değil mi Bayan Travers?