alkalines

Even the water is poisonous a caustic chemical brew of alkaline salts.

Su bile zehirlidir. Bu da alkalin tuzlarının aşındırıcı kimyasal harmanının sonucudur.

Hylo-alkaline converter, micro-induction coil, tri-gen insulators.

Hylo-alkaline dönüştürücü, mikro-indüksiyon bobini, tri-gen izolatörleri.

Alkaline extraction indicates it's some kind of plant material.

Alkalen özütlemesi, bunun bir tür bitki olduğunu gösteriyor.

Alkalinize his urine and force diuresis for heavy metal poisoning.

İdrarını alkalileştirin ve ağır metal zehirlenmesi için zorlu diürez yapın.

Alkaline solution neutralizes acid, right?

Alkali çözeltisi asidi nötrler, değil mi?

Since the noodle hasn't been rinsed in cold water, so it tastes alkaline.

Erişte soğuk sudan geçmemiş, bu yüzden acımtırak bir tadı var.

It's alkaline bunny!

Bir alkalin tavşan!

In semen, besides sperm, water, zinc, vitamin C prostaglandins and alkalines are present.

Semen sıvısında sperm yanında, su, çinko, C vitamini prostaglandin ve alkalin bulunuyor.

Cucumber is highly alkaline, which destroys vitamin C

Salatalık alkali yönünden zengin bu da C vitaminini yok eder.

Most likely alkaline-based like, uh, magnesium or titanium,

Yüksek ihtimalle magnezyum veya titanyum gibi alkali tabanlı bir şey.