ammonia için İngilizce-Türkçe çeviriler:

amonyak · diğer çevirileri

ammonia amonyak

Sulphur dioxide, carbon monoxide, methane, ammonia.

Sülfür dioksit, karbon monoksit, metan, amonyak.

The test sample contained a strong concentration of acetone, uric acid, and ammonia.

Test örneği güçlü bir aseton, ürik asit, ve amonyak karışımı içeriyor.

But the brain.. Too much ammonia.

Ama beyin çok fazla amonyak.