capitalist için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kapitalist · sermayedar · diğer çevirileri

capitalist kapitalist

I've never seen this movie before, but this is some serious capitalist propaganda.

Bu filmi daha önce hiç görmedim, ama bu ciddi bir kapitalist propaganda.

This is still a capitalist society.

Bu hala bir kapitalist toplum.

In a capitalist system, most people live in an invisible cage.

Kapitalist bir sistemde insanlar görünmez bir kafesin içinde yaşarlar.

capitalist sermayedar

Ethan Seki, venture capitalist genius.

Ethan Seki, risk sermayedarı. Dâhi.

Prominent venture capitalist, originally from Japan.

Meşhur bir risk sermayedarı. Aslen Japon.

Magnus Roos, venture capitalist.

Magnus Roos, risk sermayedarı.