celebrated için İngilizce-Türkçe çeviriler:

ünlü · şöhretli · meşhur · diğer çevirileri

celebrated ünlü

Yeah, that's because you're a celebrity and you look fabulous and they probably all want to be you.

Bir ünlü olan çünkü Evet, yani ve muhteşem bakmak ve muhtemelen tüm olmak istiyorum.

Kings, princes and other celebrities, musicians, painters, have stayed here.

Krallar, prensesler ve diğer ünlüler,. .müzisyenler, ressamlar burada kalmışlar.

And I'm a celebrity now, William.

Ben de artık ünlüyüm William.

celebrated şöhretli

Our dog is not a movie star, he's not a celebrity.

Bizim köpeğimiz bir film yıldızı değil, bir şöhret değil.

But the celebrity and the glamour it's pretty seductive, isn't it?

Ama şöhret ve onun cazibesi oldukça baştan çıkarıcı, değil mi?

Money, celebrity, success.

Para, şöhret, başarı.

celebrated meşhur

A very famous celebrity is coming here!

Çok meşhur bir ünlü buraya geliyor!

Chef Graydon ostler is "a celebrated, award-winning chef and restaurateur

Şef Graydon Ostler ödüllü meşhur bir şef ve lokantacıdır.

He's a celebrity.

O meşhur biri.