celebrity için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kutlama · ünlü, ünlüler · şöhret · ün · magazin · yıldız · diğer çevirileri

celebrity kutlama

And that's a very good thing for the world, but today is not a celebration for us.

Bu, dünya için iyi bir şey ancak bugün bizim için bir kutlama günü değil.

Then we should celebrate tonight.

O zaman bu akşam kutlama yapmalıyız.

It's a double celebration.

Bu bir çifte kutlama.

celebrity ünlü, ünlüler

Yeah, that's because you're a celebrity and you look fabulous and they probably all want to be you.

Bir ünlü olan çünkü Evet, yani ve muhteşem bakmak ve muhtemelen tüm olmak istiyorum.

Kings, princes and other celebrities, musicians, painters, have stayed here.

Krallar, prensesler ve diğer ünlüler,. .müzisyenler, ressamlar burada kalmışlar.

And I'm a celebrity now, William.

Ben de artık ünlüyüm William.

celebrity şöhret

Our dog is not a movie star, he's not a celebrity.

Bizim köpeğimiz bir film yıldızı değil, bir şöhret değil.

But the celebrity and the glamour it's pretty seductive, isn't it?

Ama şöhret ve onun cazibesi oldukça baştan çıkarıcı, değil mi?

Money, celebrity, success.

Para, şöhret, başarı.

celebrity ün

Once, there was an ordinary man who lived on a special island full of celebrities.

Bir zamanlar, ünlülerle dolu özel bir adada yaşayan sıradan bir adam varmış.

You're a celebrity, you know.

Sen ünlüsün, biliyor musun?

You only get one shot with celebrities.

Ünlülerle sadece tek bir şansın olur.

celebrity magazin

My baby's asleep and I'm sitting here reading celebrity magazines?

Bebeğim uyuyor, ve ben burda oturmuş magazin dergileri okuyorum.

But first, celebrity buzz.

Ama önce, magazin haberleri.

After that celebrity news.

Sonra da magazin haberleri!

celebrity yıldız

To me she's not a celebrity or a pop star, she's my sister.

Benim için o, bir ünlü değil. Pop yıldızı değil. Kardeş.

Our dog is not a movie star, he's not a celebrity.

Bizim köpeğimiz bir film yıldızı değil, bir şöhret değil.

Ten years ago, charlie was for pop stars or a celebrity's birthday bash,

On yıl önce kokain, pop yıldızları ya da ünlü birinin doğum günü partisi içindi.