charity için İngilizce-Türkçe çeviriler:

hayır · hayır işi · yardım · bağış · dernek · sadaka · merhamet · hayırseverlik · hayırsever · vakıf · yardımseverlik · diğer çevirileri

charity hayır

This is a business, not a charity.

Bu bir iş, hayır işi değil.

And, hell it's a business, not a charity.

Ve lanet, bu Hayır işi değil.

It's only a little charity gambling.

Bu sadece hayır amaçlı küçük bir kumar.

charity hayır işi

This is a business, not a charity.

Bu bir , hayır işi değil.

This charity is important to me.

Bu hayır işi benim için önemli.

I don't really need your charity.

Senin hayır işine ihtiyacım yok.

charity yardım

It's too late for charity now.

Yardım için artık çok geç.

You started the bag sales for charity, right?

Yardım için çanta satışı başlattın değil mi?

A charity or something.

Yardım veya başka bir şey.

charity bağış

Debbie Jean Fordham got laryngitis and can't perform on Dash DeWitt's charity revue,

Debbie Jean Fordham larenjit olmuş, ve Dash DeWitt'in bağış gösterisi,

It's not a charity!

Bu bir bağış değil.

Stephanie was in Los Angeles hosting a McNamara Foundation charity event.

Stephanie Los Angeles'da bir McNamara Vakfı bağış etkinliği düzenlemişti.

charity dernek

Oh, come on, it's for charity.

Of, hadi. Yardım derneği için.

It's a charity!

Bu bir dernek!

It's for charity.

Yardım derneği için.

charity sadaka

So it's not charity?

Yani sadaka değil mi?

This isn't charity.

Bu sadaka değil.

Just a little charity for the poor.

Fakirler için küçük bir sadaka sadece.

charity merhamet

Where's your Christian charity now?

Hıristiyan merhametin nerede şimdi?

Uh, for charity?

Uh, merhamet için?

Mr. Langton, have you no charity?

Bay Langton, sizde merhamet yok mu?

charity hayırseverlik

Faith. Hope. Charity.

İnanç umut hayırseverlik!

charity wanteth not itself is not propped up and now abideth faith hope, charity these three.

hayırseverlik dalgası, kendisi değil kendisi şişinmiyor ve şimdi de inanç, umut, hayırseverlik. Bu üçü.

No, they want you to wire the money to a charity called Intisar Charity Benevolence Fund.

Hayır, onlar İntisar Charity Hayırseverlik Fonu adında bir hayır kurumuna para göndermeni istiyorlar..

charity hayırsever

There's a charity ball tomorrow.

Yarın bir hayırsever balosu var.

I'm not a charity organization, all right?

Ben hayırsever kurumu değilim, tamam mı?

Blind Martha. Charity Martha.

Kör Martha, hayırsever Martha.

charity vakıf

Stephanie was in Los Angeles hosting a McNamara Foundation charity event.

Stephanie Los Angeles'da bir McNamara Vakfı bağış etkinliği düzenlemişti.

Mr. Mercer's fictional charity.

Bay Mercer'ün hayali vakfı.

This is for Pascal's charity.

Bu Pascal'ın yardım vakfı.

charity yardımseverlik

Prudence, kindness, charity, wisdom and faith.

Mantık, nezaket, yardımseverlik, bilgelik ve inanç.

Prudence, wisdom, charity, kindness and faith.

Mantık, bilgelik, yardımseverlik, nezaket ve inanç.

It's not aesthetic opinion, it's charity.

Bu estetik görüşün değil, bu yardımseverlik.