chef için İngilizce-Türkçe çeviriler:

şef · aşçı · aşçıbaşı · diğer çevirileri

chef şef

My fault, chef, I'm sorry, it won't happen again.

Benim hatam şef, özür dilerim. Bir daha olmayacak.

Yeah, something any professional chef would have.

Evet, herhangi bir profesyonel şef bir şey.

Chef Linda told you that?

Bunu Şef Linda söyledi?

chef aşçı

Anyway, he's opening up a restaurant and he's looking for a head chef.

Her neyse, yeni bir restoran açıyor ve baş aşçı arıyor.

He is a professional chef!

O profesyonel bir aşçı!

Oh, no, I'm not a chef.

Oh, hayır, ben aşçı değilim.

chef aşçıbaşı

Alex, this is chef Isabella Oliveira.

Alex, bu Aşçıbaşı Isabella Oliveira.