church için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kilise · cemaat · kilise ayini · kiliseye getirmek · kilise ile ilgili · diğer çevirileri

church kilise

Doesn't make any sense, that church is beautiful, and this priest is living like a prisoner.

Bu hiç mantıklı değil, bu kilise güzel ve bu rahip bir mahkum gibi yaşıyormuş.

Maybe you think that's not a real church, but I can tell you for sure that this is not demonic music.

Belki de gerçek bir kilise olmadığını düşünüyorsun ama sana şunu kesinlikle söyleyebilirim, bu şeytani bir müzik değil.

I mean, nobody else at the church got sick.

Yani, kilisede başka hasta olan kimse yok ki.

church cemaat

My mom's whole church prayed for you.

Annemin kilise cemaati senin için dua etti.

Catholic church camp.

Katolik cemaati kampına.

Small church community they're pretty rattled.

Küçük kilise cemaati. Oldukça şaşırmışlar.

church kilise ayini

He attended special church services this morning

Bu sabah özel kilise ayinine katıldı.

Churches don't perform exorcisms anymore.

Kiliseler artık şeytan çıkarma ayinleri yapmıyor.

church kiliseye getirmek

Well, Barrett, what brings you to church?

Evet Barrett, seni kiliseye getiren nedir?

church kilise ile ilgili

And it wasn't about God or church.

Ve Tanrı ya da kilise ile ilgili değildi.