classic için İngilizce-Türkçe çeviriler:

klasik · mükemmel · tipik · geleneksel · diğer çevirileri

classic klasik

This is a classic medical test.

Bu klasik bir tıbbi test.

And now here's a classic terrance and phillip sketch

Ve şimdi de klasik bir Terrance ve Phillip skeçi.

Classic still be classic.

Klasik hala bir klasik.

classic mükemmel

A classical but perfect idea, Sir.

Klasik ama mükemmel bir fikir, efendim.

Yeah. I feel an intense pressure To be classic.

Evet, mükemmel olmak için şiddetli bir baskı hissediyorum.

Come on, that was classic!

Hadi ama, bu mükemmeldi!

classic tipik

Look, Nancy drew, this is a classic suicide. Textbook.

Bak Nancy Drew, bu tipik bir intihar vakası.

I'm a classic strategist, fundraiser, Maybe campaign manager.

Ben tipik bir stratejist, fon toplayıcı, belki kampanya yöneticisiyim.

A classic dependent personality disorder.

Tipik bir bağımlı kişilik bozukluğu.

classic geleneksel

The classical mess meant that all these traditions were a classical mess.

Klasik karışıklık demek, bütün bu geleneklerin bir klasik karışıklık olmasıydı.

The gyno tennis classic starts tomorrow. And thanks to Will's "tennis elbow," I have no partner.

Gyno geleneksel tenis turuvası yarın başlıyor. ve Will'in "tenis sakatlığı" sağolsun bir partnerim yok.

Americans traditionally love American Classic Peanut Butter.

Amerika'nın geleneksel aşkı Amerikan Klasik Fıstık Ezmesi.