closing

Uh, someone close to me was killed, and that just changed things and changed me.

Bana yakın olan biri öldürüldü ve bu benim için bir şeyleri değiştirdi.

I'm worried about him because he's your brother, and I know how close you are.

Onun için endişeleniyorum, çünkü o senin kardeşin, ve ona ne kadar yakın olduğunu biliyorum.

Just close your eyes and hold my hand, I'll show you something wonderful

Sadece gözlerini kapat ve elimi tut, sana harika bir şey göstereceğim.

I mean, in a way, it gave us a chance to get real close, you and me.

Ben bir şekilde, yani, bize bir şans verdi gerçek yakın almak için, sen ve ben.

We're not really close, but me getting this job is pretty important to him.

Çok yakın değiliz ama bu işi halletmem onun için çok önemli.

No, he's just a close family friend, but I've always known him as Uncle Johnny.

Hayır, sadece yakın bir aile dostu. Ama onu hep Johnny Amca olarak tanıdım.

Close your eyes, take a deep breath, and think about a special place.

Gözlerini kapat, derin bir nefes al. Ve özel bir yer düşün.

That's a dangerous situation for someone who's close to death

Ölümü yakın olan biri için bu oldukça tehlikeli bir durum

No, but it's a good idea to keep him close, right?

Hayır ama ona yakın olmak için güzel bir fikir değil mi?

This isn't exactly like the place you came from, but it's close enough.

Bu tam olarak geldiğin yer gibi değil ama, oldukça yakın.