cobras

Is Cobra not a ruthless terrorist organization determined to rule the world?

Kobra dünyayı yönetmeye kararlı, acımasız bir terörist organizasyonu değil mi?

Who cares about a dead kid and a stolen Cobra?

Ölü bir çocuk ve çalıntı bir Cobra kimin umurunda?

And please don't forget this Saturday is the Cobra fun run.

Ve lütfen unutmayın, bu cumartesi Kobra eğlence koşusu var.

Something about Steve Tobias and the Fat Cobra.

Steve Tobias ve Şişman Kobrayla ilgili birşey

The cobra attacks us, but he too is our brother.

Kobra bize saldırır, ama o da bizim kardeşimizdir.

I'm not the Fat Cobra!

Ben Şişman Kobra değilim!

You'll need that for Operation Cobra.

Kobra Operasyonu için buna ihtiyacın olacak.

It's a cobra, right, like Indiana Jones?

Indiana Jones filmindeki Kobra gibi mi?

Cobra, my sister Jane loved you, and I love you.

Cobra, Jane ve benim aşkım, sen seni seviyorum

I recently infiltrated a secret Cobra dig site, code name:

Yakın zamanda gizli bir Kobra kazı alanına sızdım. Kod adı: