commentary

That's a sad commentary, Starks.

Bu üzücü bir yorum Starks.

Anything else on the film, like director's commentary, sequel, maybe?

Filmde başka bir şey var mı, mesela yönetmenin yorumu veya devamı gibi?

Now that's a sad commentary.

İşte bu üzücü bir yorum.

And now, from Chicago, The Mutual presents another social commentary by Miss Maida Gilespie.

Şimdi, Chicago'dan, The Mutual sunar: Bayan Maida Gilespie'den yeni bir sosyal yorum.

It's DVD night. Battlefield Earth', director's commentaries.

Bu gece DVD gecesi. Battlefield Earth', yönetmenin yorumlarıyla.

I was rereading Caesar's Commentaries last night.

Ben, dün gece yine Sezar'ın konuşmalarını okuyordum.

We don't need a color commentary, okay?

Renkli bir yorum istemiyoruz, tamam mı?

And our infamous feature length commentary.

Ve bizim berbat film yorumlarımız.

Your commentary's always so smart and entertaining.

Senin yorumların herzaman zeki ve eğlenceli olur.

A social commentary.

Sosyal bir duruş.