crawl için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kaynıyor olmak · sürünme · sürünmek · diğer çevirileri

crawl kaynıyor olmak

Which is why you have to be extra-careful, because now the hotel is crawling with cops and press.

Bu yüzden iki kat dikkatli olmalısın çünkü şu an otel basın ve polis kaynıyor.

Careful, it's crawling with fellaghas.

Dikkatli ol, burası isyancı kaynıyor.

Crawling with crotes, yeah. you saying my plan is reckless?

Crotes, kaynıyor evet. Planımın düşüncesizce olduğunu mu söylüyorsun?

crawl sürünme

And I just kept crawling forward, toward the light.

Ve ben sürünmeye devam ettim, ışığa doğru.

Now start crawling.

Şimdi sürünmeye başla.

Experts call it a "roach-like crawling.

Uzmanlar buna "böceğimsi sürünme" diyor.

crawl sürünmek

I crawled a million more

Süründüm milyondan daha fazla

The rabbit hops, the spider crawls, but the camel spits".

Tavşan zıplar, örümcek sürünür, ama deve tükürür".