crazy için İngilizce-Türkçe çeviriler:

deli, delice, deliler · çılgın, çılgınlık · delilik · manyak · çatlak · saçma · aptal, aptalca · kaçık · çıldırmış · acayip · çıIgın · salak · hasta · uçuk · sapan · budala · diğer çevirileri

crazy deli, delice, deliler

And you're just looking at me like I'm crazy, but I'm not crazy!

Şimdi de bana deli gibi bakıyorsunuz ama ben deli değilim.

What's this crazy woman doing?

Bu deli kadın ne yapıyor?

I said go home, crazy man!

Evine git dedim! Deli adam!

crazy çılgın, çılgınlık

Something crazy happened at that house that night, and maybe we'll never really know what.

O gece çılgınca bir şey oldu o evde. Belki ne olduğunu hiç bilemeyeceğiz.

That's a crazy story.

Bu çok çılgın bir hikaye.

Because this is crazy.

Çünkü bu çılgınca. Öyle mi?

crazy delilik

But you have a family now, and God, especially now anything like this would be crazy.

Ama şimdi bir ailen var ve Tanrım özellikle de şimdi böyle bir şey delilik olur.

But this is crazy!

Ama ama bu delilik!

You know, this is crazy.

Biliyor musunuz, bu delilik.

crazy manyak

I know what kind of crazy I am, and this isn't that kind of crazy.

Ne tür bir bir manyak olduğumu biliyorum ve bu o tür bir manyaklık değil.

Are these people crazy or what?

Bu insanlar manyak nedir?

I think the guy's crazy.

Bence bu adam manyak.

crazy çatlak

And there's a crazy little old lady.

Ve küçük çatlak yaşlı bir kadın var.

Jesus, even I'm not that crazy.

Ben bile o kadar çatlak değilim.

'Cause that girl is crazy.

Çünkü o kız çatlağın teki.

crazy saçma

This is a crazy idea.

Bu çok saçma bir fikir.

No, that is a crazy plan.

Hayır, bu çok saçma bir plan.

That is so crazy!

Bu çok saçma!

crazy aptal, aptalca

She's, like, "Crazy, Stupid, Love"crazy, not like people who loved" Crazy, Stupid, Love" crazy.

Çılgın Aptal Aşk"gibi çılgın." Çılgın Aptal Aşk"ı seven insanlar kadar da çılgın değil.

It wasn't a crazy idea.

Aptalca bir fikir değildi.

You crazy, stupid girl!

Sen delisin, aptal kız!

crazy kaçık

I didn't do anything, you crazy old man!

Ben bir şey yapmadım, seni kaçık ihtiyar!

And where's the other crazy?

Peki ya diğer kaçık nerede?

You must be either rich or crazy.

Ya zengin ya da kaçık olmalısınız.

crazy çıldırmış

Either he or you or both of you must be crazy.

Ya sen ya o ya da her ikiniz çıldırmış olmalısınız.

God, that woman is crazy.

Tanrım, o kadın çıldırmış.

She's crazy, man.

O çıldırmış dostum.

crazy acayip

Yeah, but that wasn't the crazy part.

Evet ama en acayip kısım bu değildi.

I have had a crazy day.

Çok acayip bir gün geçirdim.

It's a crazy system you've got here.

Burada çok acayip bir sisteminiz var.

crazy çıIgın

I just had a really crazy dream.

Ben sadece çıIgın bir rüya gördüm.

She's a crazy old witch.

O yaşIı bir çıIgın cadı.

I got another story for ya, crazy Randy

Senin için başka bir hikayem var ÇıIgın Randy.

crazy salak

He's a fool. But he's not crazy.

Kardeşim bir salak ama deli değil.

Nancy, this is crazy.

Nancy, bu çok salakça.

Damn place is full of crazies!

Bu lanet yer salak dolu!

crazy hasta

Other crazy test patients, like me.

Benim gibi diğer deli hastalar.

That crazy nut.

O deli hasta.

He's a crazy, sick fuck.

O deli, sikik bir hasta.

crazy uçuk

A lot of crazy things.

Bir sürü uçuk şey.

Crazy thing, ain't it?

Uçuk bir olay değil mi?

Must've been something crazy, man.

Çok uçuk bir şey olmalı, dostum.

crazy sapan

Daddy made a lot of"crazy promises.

Baban bir çok "saçma sapan vaatte" bulundu.

You spout crazy nonsense for hours in Eurotrashenese.

Saatlerce senin şu saçma sapan Avrupa hikâyelerini anlatırsın.

Man, there's some crazy shit in here, Dave.

Dostum, burada saçma sapan bir şey var, Dave.

crazy budala

A deluded, crazy idiot, and

Kandırılmış, çılgın budala, ve