creature için İngilizce-Türkçe çeviriler:

yaratık · bende · insan · varlık · hayvan · kul · diğer çevirileri

creature yaratık

But maybe this guy, George, is something else. Some kind of a creature maybe, in human form?

Belki de bu George denen herif başka bir şeydir insan biçiminde bir yaratık falan.

Wild bird, creature of air and feather, today is a good day to die.

Yabani kuş, hava ve tüy yaratık, bugün ölmek için güzel bir gün.

A creature so sophisticated and powerful, you wouldn't need him.

Öyle karmaşık ve güçlü bir yaratık ki, ona ihtiyacı olmayacaktı.

creature bende

I'm sorry. It's just that that creature means a great deal to me.

Özür dilerim sadece o yaratık benim için çok şey ifade ediyor.

Now, Mikey, tell me, why is this creature following us?

Mikey, bana söyler misin, bu yaratık neden bizi takip ediyor?

Creatures like myself, like Claire, like Zoe, we wouldn't be ourselves without them.

Benim gibi, Claire gibi, Zoe gibi mahluklar onlar olmadan kendimiz olamazdık.

creature insan

But maybe this guy, George, is something else. Some kind of a creature maybe, in human form?

Belki de bu George denen herif başka bir şeydir insan biçiminde bir yaratık falan.

This "weird creature" is a human.

Bu tuhaf yaratık bir insan!

Very odd creatures, these humans.

Bu insanlar çok tuhaf yaratıklar.

creature varlık

Captain, this is a living creature.

Kaptan, bu canlı bir varlık.

But I know every rock and tree and creature

Ama ben biliyorum ki her taş, ağaç ve varlığın

A gorgeous creature like him.

Onun gibi muhteşem bir varlık.

creature hayvan

Animals are sensitive and intelligent creatures.

Hayvanlar hassas ve zeki yaratıklardır.

Just an animal, a stupid creature.

Hayvanlar gibi. Aptal bir yaratık.

A small creature could be sacrificed, a chicken perhaps.

Küçük bir hayvan kurban edebilirsin. Bir tavuk mesela.

creature kul

A creature that "gestates inside a living human host". Yes.

"Canlı bir insanı taşıyıcı olarak kullanan bir yaratık türü."