discovered

He discovered everything and the monster couldn't stop him because he had powers.

O her şeyi keşfetti ve canavar onu durduramaz çünkü onun gücü var.

Then, I discovered something very important.

o zaman çok önemli bir şey keşfettim.

He's recently discovered a new species of spider. Down in South America.

Kısa süre önce Güney Amerika'da yeni bir örümcek türü keşfetti.

No, I actually discovered that someone else was my best friend.

Hayır, aslında en iyi arkadaşımın başka birisi olduğunu keşfettim.

Yeah, I mean, the other murders took place weeks before we discovered the crime scenes.

Evet, yani, diğer cinayetler önce yer hafta sürdü biz suç sahneleri keşfetti.

That was when I first discovered confession stories.

Ben ilk itiraf hikayeleri keşfetti o zaman oldu.

Oh, uh, sorry, Christopher Columbus, guess who actually discovered the New World.

Oh, uh, üzgünüm, Christopher Columbus, tahmin et aslında Yeni Dünya'yı kim keşfetti.

It all started five years ago when I discovered this complete T. Rex in Montana.

Her şey beş yıl önce Montana'da bu bütün T. rex'i bulmamla başladı.

Two other bodies were discovered, here and over here.

İki ceset daha bulundu, burada ve burada.

Alexander wants to see you, he discovered something.

Alexander seni görmek istiyor Bir şeyler keşfetti.