dream için İngilizce-Türkçe çeviriler:

rüya · hayali., hayal, hayali · rüya görmek · hayal etmek · hayali olmak · düş · kabus · hayal görmek · rüya görme · düş görmek · hayal kurmak · amaç · düş kurmak · hedef · diğer çevirileri

dream rüya

I had a dream about a man as a friend, who asked me to drink water and I think

Ben bir adam hakkında bir rüya gördüm Arkadaş gibi, O su içmek istedi ve sanırım

This whole situation is like a bad dream.

Tüm bu olanlar kötü bir rüya gibi.

You had a terrible dream.

Korkunç bir rüya gördüm.

dream hayali., hayal, hayali

Sometimes I dream about being a good father and a good husband.

Bazen iyi bir baba ve iyi bir koca olmayı hayal ediyorum.

It's not a dream, dad.

Bu hayal değil, baba.

And I dream of a place

Ve bir yer hayal ediyorum

dream rüya görmek

To see you again, here, it's like a dream.

Seni burada tekrar görmek bu bir rüya gibi.

That night everything seemed like a dream to me.

O gece her şey bana rüya gibi görünüyordu.

Anyone else have that dream?

Bu rüyayı başka gören var mı?

dream hayal etmek

Sometimes I dream about being a good father and a good husband.

Bazen iyi bir baba ve iyi bir koca olmayı hayal ediyorum.

I still dream about that house.

Hala o evi hayal ediyorum.

But always, they dream of someplace else.

Ama hep başka bir yeri hayal ettiler.

dream hayali olmak

This is my dream being here in New York.

Ama bu benim hayalim. Burada, New York'ta olmak.

That was my secret dream.

Bu benim gizli hayalim oldu.

Leonardo da Vinci dreamed of a flying machine and said "There shall be wings.

Leonardo da Vinci bir uçan makine hayal edip "Kanatları olacak." dedi.

dream düş

So we thought this is great this is a dream job.

Biz de düşündük bu harika bu bir rüya görev.

And that's a fine dream.

Ve bu da güzel bir düş.

I've had a bad dream, Mother.

Kötü bir düş gördüm, anne.

dream kabus

It's like living this beautiful dream inside of a horrible nightmare.

Bu gibi yaşıyor Bu güzel bir rüya içinde korkunç bir kabus.

This must be a dream or perhaps a nightmare.

Bu bir rüya olmalı ya da bir kabus.

She says it's like a dream or a nightmare.

Bir rüya gibi olduğunu söylüyor ya da kabus.

dream hayal görmek

It seems like a dream.

Bir hayal gibi görünüyor.

No, I think she's just dreaming.

Hayır, sanırım sadece hayal görüyor.

Right now, you're dreaming.

Şu anda hayal görüyorsun.

dream rüya görme

Keep having a nice dream, okay?

Güzel rüya görmeye devam et, tamam mı?

Now go to sleep, and don't dream.

Şimdi uyu bakalım ve rüya görme.

Okay, so you can keep dreaming on.

Tamam sen rüya görmeye devam et.

dream düş görmek

Adam had a bad dream, that's all.

Adam kötü bir düş görüyordu, hepsi bu.

Well, we'll dream for you Billy Bobby and Murph Bugsy Sully and Alfred Pierre.

Sizin için düş göreceğiz Billy Bobby Murph Bugsy Sully ve Alfred Pierre.

Agent White had a dream.

Ajan Beyaz bir düş gördü.

dream hayal kurmak

This is not home, but a place to dream.

Bir ev değil ama hayal kuracak bir yer.

Baby, this is the house we've always dreamed about.

Bebeğim, bu her zaman hayalini kurduğumuz ev.

It's everything we've dreamed of.

Hayalini kurduğumuz şey bu:

dream amaç

A detective's dream the motiveless murder.

Bir dedektifin hayali amaçsız cinayet.

dream düş kurmak

Moloch whose factorles dream and croak In the fogl

Molok sis içindeki fabrikalarında düş kurup çavlağı çeken!

dream hedef

Dream Park wasn't the target.

Hedef Rüya Park değildi.