drinking için İngilizce-Türkçe çeviriler:

içki · içmek · içki içmek · içme · alkol · içki alışkanlığı · diğer çevirileri

drinking içki

Thanks for the drink but now I'm looking for a man!

İçki için sağ ol ama ben bir adam arıyorum!

When was the last time you had one drink?

En son ne zaman bir tane içki içtin?

Bring him a drink!

Ona bir içki getirin!

drinking içmek

I had a dream about a man as a friend, who asked me to drink water and I think

Ben bir adam hakkında bir rüya gördüm Arkadaş gibi, O su içmek istedi ve sanırım

You want to drink some water?

Biraz su içmek ister misiniz?

Would you like a drink, David?

Bir şey içmek ister misin David?

drinking içki içmek

Thanks for the drink but now I'm looking for a man!

İçki için sağ ol ama ben bir adam arıyorum!

For a last drink.

Son bir içki için.

Yeah, have a drink.

Evet, bir içki .

drinking içme

Sometimes you drink, and sometimes you want to drink a lot and sometimes you are already leaving for drink.

Bazen içiyorsun, bazen çok ama çok fazla içmek istiyorsun da bazen sen zaten içmeye gidiyorsun.

I'm gonna need something to drink.

Bir şeyler içmeye ihtiyacım olacak.

Yeah, you're not used to drinking that much.

Evet sen o kadar çok içmeye alışık değilsin.

drinking alkol

Give me a drink. It's a pure alcohol

Bana bir içki ver. saf alkol bu

Did you drink or do drugs that night?

O gece alkol ya da uyuşturucu aldın mı?

Any drug or alcohol issues? no. dale doesn't even drink.

Peki ya uyuşturucu veya alkol sorunu? Hayır. Dale içki bile içmez.

drinking içki alışkanlığı

Nicotine patches for his smoking habit, antabuse for a drinking habit, fluvoxamine for his O.C.D., interferon for a hep C infection, and doxycycline for chlamydia this guy is a walking pharmacy.

Sigara alışkanlığı için nikotin bandı içki alışkanlığı için antabuz obsesif kompülsif bozukluğu için fluvoxamine hepatit C için interferon bel soğukluğu için doksisiklin bu adam yürüyen eczane gibi.