eastern için İngilizce-Türkçe çeviriler:

doğu · doğulu · doğuda olan · doğuya ait · ortadoğulu · diğer çevirileri

eastern doğu

One of them is so big it's even got its own name the Eastern Pacific Garbage Patch.

Bunlardan bir tanesi o kadar büyük ki, kendi adı bile var Doğu Pasifik Çöp Yığını.

Mostly Eastern European women.

Çoğunlukla doğu Avrupa kadınları.

Middle Eastern terrorists, Audrey.

Orta Doğu'lu teröristler, Audrey.

eastern doğulu

You know what an Eastern prince would have said?

Doğulu bir prens ne derdi biliyor musun?

Or, you know, whatever, Middle Eastern.

Ya da her neyse Orta Doğulu işte.

Most al-Qaeda operatives are gonna be Middle Eastern or African.

Çoğu El-Kaide ajanı, Orta Doğulu ya da Afrikalı olur.

eastern doğuda olan

One of them is so big it's even got its own name the Eastern Pacific Garbage Patch.

Bunlardan bir tanesi o kadar büyük ki, kendi adı bile var Doğu Pasifik Çöp Yığını.

You know, Axel, my little Polish cupcake is very sensitive like the Eastern Europeans are.

Biliyor musun, Axel? O, benim küçük Polonya kekim ve o çok hassas. Tıpkı Doğu Avrupalılar gibi.

We're We're doing that evening of Eastern European national anthems.

O gece.. biz... .Doğu Avrupa ulusal marşlarını çalışacağız.

eastern doğuya ait

It's an Eastern bedtime story, Mr. Heep.

Doğu kültürüne ait bir masal, Bay Heep.

eastern ortadoğulu

Possibly mother and son, both Middle-Eastern.

Muhtemelen anne ve oğlu, ikisi de Ortadoğulu.