economics için İngilizce-Türkçe çeviriler:

ekonomi · ekonomi bilimi · iktisat · iktisadi · diğer çevirileri

economics ekonomi

The Catholic University economics department in Santiago became a little Chicago School.

Santiago'daki Katolik Üniversitesi Ekonomi Bölümü küçük bir Chicago Okulu oldu.

It is simple economics, really.

Basit bir ekonomi, gerçekten.

It's just simple economics.

Hayır, sadece basit bir ekonomi.

economics ekonomi bilimi

The Catholic University economics department in Santiago became a little Chicago School.

Santiago'daki Katolik Üniversitesi Ekonomi Bölümü küçük bir Chicago Okulu oldu.

You know anything about economic theory?

Ekonomi teorisi hakkında bir şey biliyor musun?

I don't know anything about economics.

Ekonomi hakkında bir şey bilmiyorum.

economics iktisat

Yale, economics and baseball.

Yale, iktisat ve beyzbol.

Southwestern University of Finance and Economics!

Güneybatı Finans ve İktisat Üniversitesi!

Before that,he was my economics department advisor.

Ondan önce, benim iktisat bölümü danışmanımdı.

economics iktisadi

We were debating the basic economic theories ofwealth distribution.

Biz de, gelir dağılımı konusundaki temel iktisadi teorileri üzerinde tartışıyorduk.

Yes, through the economic recession.

Evet, iktisadi durgunluk boyunca.